Extension by best poker site the nr. 1 poker site.

最新港師分享

你是我的愛子(上)

你是我的愛子(上)

 tangsir

 鄧瑞強博士                        (港師講章)

  新春期間,祝願各人蒙神賜福,生命行走在正義的路上。今日的講道經文,是馬可福音1: 9-15。這段經文很短,用三個情節,交代一個人物的出場,交代他的身分,交代他要經歷的事情,交代他要成就的事業。...

 

Friday the 17th. Joomla templates 2.5.